Súkromné centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie , Štúrova 7 v Košiciach je súkromné školské zariadenie. Je zaradené do siete škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, diagnostickú, výchovnú, terapeutickú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť. Klientmi centra sú tak hlavne DETI od narodenia a MLÁDEŽ až po ukončenie prípravy na povolanie. Spolupracujeme s materskými, základnými a strednými školami, vrátane zdravotníckych a iných inštitúcií, ktoré sa starajú o deti, mládež a rodinu. Zároveň poskytujeme psychologické poradenstvo a psychoterapiu aj pre DOSPELÝCH. V styku s osobnými údajmi klientov sa počas vykonávania všetkých činností riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR.