Cenník Služieb

CENNÍK SLUŽIEB

 

Poskytujeme odbornú psychologickú starostlivosť  (pozri cenník) deťom od 2,5 roka až po ukončenie prípravy na povolanie v školách.

Poskytujeme poradenstvo a terapeutické služby pre dospelých klientov.

 

Odborný výkon Cena pre individuálnych klientov (deti,dospelí)

trvanie stretnutia 60 min.

Školy a šk.zariadenia – objednáva škola (skupinové intervencie)
 

Psychoterapia, psychologické poradenstvo

30.-€/ stretnutie

 

 

bezplatne
Psychodiagnostika (trvanie 1,5 hodiny)

  • psychologická
  • špeciálno pedagogická
 

45.-€

45.-€

bezplatne
Správa z psych.vyšetrenia, psychologickej intervencie

pre potreby školských zariadení

pre zdravotnícke zariadenie(v prípade odoslania klienta na vyšetrenie)

 

30.-€

 

bez poplatku

platné od 1.11.2021

Vyhradzujeme si právo individuálne upraviť cenu pre klientov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v prípade nepriaznivej životnej situácie.

 

Príklady častých dôvodov návštev nášho psychologického centra:

Posúdenie školskej spôsobilosti ( odklad šk.dochádzky, predčasné zaškolenie) sa skladá minimálne z dvoch častí:

  • Psychodiagnostika dieťaťa – jedno stretnutie, kde sa realizuje diagnostika.
  • Vyhotovenie Správy z psychologického vyšetrenia – vypracuje psychológ, rodič prevezme osobne.

Poradenstvo pri výchovných ťažkostiach – min.1 stretnutie, kde sa aj určí následný postup. Niekedy je postačujúce, inokedy sa navrhne aj terapia dieťaťa vzhľadom na povahu ťažkostí, či poradenstvo pri získavaní efektívnych rodičovských zručností a náhľad na popisované ťažkosti. Vzhľadom na vek dieťaťa  a povahu ťažkostí navrhujeme aj efektívny terapeutický postup u dieťaťa, eventuálne aj rodiča, zvyčajne ide o vzťahovú dynamiku a tak je potrebné ošetriť vzťah.

Poradenstvo, či psychoterapia dospelých klientov – min.1 stretnutie, kde sa určí následný postup s ohľadom na povahu ťažkostí.

Psychoterapia detí – ťažkosti s emočnou sebareguláciou, sťažená adaptácia v MŠ, ZŠ, agresívne prejavy dieťaťa smerom k rodičovi, k deťom v MŠ, enuréza (pomočovanie), enkopréza (pokakávanie), zadržiavanie vyprázdňovania,  problémy s jedením, psychosomatika

Psychoterapia mladistvých – ťažkosti s adaptáciou ZŠ, SŠ, odmietanie školy, náhle zhoršenie prospechu, vzťahové ťažkosti rodič-dieťa, vzťahy s rovesníkmi, úzkosť zo školského výkonu, perfekcionizmus, depresívne rozlady, úzkostné prežívanie, sebapoškodzovanie

Ťažkosti v škole – podozrenie na poruchy učenia, ťažkosti s pozornosťou, zhoršenie prospechu. Zvyčajne odporúčame psych. diagnostiku. Následne, ak psychológ rozhodne na základe výsledkov psych. vyšetrenia, aj špec. pedagogickú diagnostiku. Zvyčajne si rodič  následne žiada aj Správu z psychologického a aj špeciálno pedagogického vyšetrenia pre potreby školy.

 

Mnohí naši klienti nemajú skúsenosti so psychologickými službami a tak niekedy už pri telefonickom kontakte odporúčame vzhľadom na povahu ťažkostí aj iné psychologické zariadenia či už zdravotnícke, eventuálne školské zariadenia, s ktorými spolupracujeme.

Dôležitý oznam:

Pre potreby súdnych konaní správy z poradenských a terapeutických stretnutí  s detskými klientmi nevydávame.