Cenník Služieb

CENNÍK SLUŽIEB

 

Poskytujeme odbornú psychologickú starostlivosť  (pozri cenník) deťom od 3 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách.

Poskytujeme poradenstvo a terapeutické služby pre dospelých klientov.

 

Odborný výkon Cena pre individuálnych klientov (deti,dospelí) Školy a šk.zariadenia – objednáva škola
Psychoterapia, psychologické poradenstvo

 

20.-€ bezplatne
Psychodiagnostika

  • psychologická
  • špeciálno pedagogická
 

20.-€

20.-€

bezplatne
Správa z psych.vyšetrenia 25.-€ bezplatne

 

 

Príklady častých dôvodov návštev nášho psychologického centra:

Posúdenie školskej spôsobilosti ( odklad šk.dochádzky, predčasné zaškolenie) sa skladá minimálne z dvoch častí:

  • Psychodiagnostika dieťaťa – jedno stretnutie, kde sa realizuje diagnostika.
  • Vyhotovenie Správy z psychologického vyšetrenia – vypracuje psychológ, rodič prevezme osobne.

Poradenstvo pri výchovných ťažkostiach – min.1 stretnutie, kde sa aj určí následný postup. Niekedy je postačujúce, inokedy sa navrhne aj terapia dieťaťa vzhľadom na povahu ťažkostí, či poradenstvo pri získavaní efektívnych rodičovských zručností a náhľad na popisované ťažkosti. Vzhľadom na vek dieťaťa  a povahu ťažkostí navrhujeme aj efektívny terapeutický postup u dieťaťa, eventuálne aj rodiča, zvyčajne ide o vzťahovú dynamiku a tak je potrebné ošetriť vzťah.

Poradenstvo, či psychoterapia dospelých klientov – min.1 stretnutie, kde sa určí následný postup s ohľadom na povahu ťažkostí.

Ťažkosti v škole – podozrenie na poruchy učenia, ťažkosti s pozornosťou, zhoršenie prospechu. Zvyčajne odporúčame psych. diagnostiku. Následne, ak psychológ rozhodne na základe výsledkov psych. vyšetrenia, aj špec. pedagogickú diagnostiku. Zvyčajne si rodič žiada aj Správu z psychologického a aj špeciálno pedagogického vyšetrenia pre potreby školy.

 

Ku klientom pristupujeme individuálne, môžeme si to vzhľadom na našu veľkosť dovoliť.

 

Mnohí naši klienti nemajú skúsenosti so psychologickými službami a tak niekedy už pri telefonickom kontakte odporúčame vzhľadom na povahu ťažkostí aj iné psychologické zariadenia či už zdravotnícke eventuálne školské zariadenia, s ktorými spolupracujeme.