Naše služby

Naše služby

Súkromné centrum pedagogicko – psychologického  poradenstva a prevencie poskytuje   komplexnú     psychologickú,     diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí   so zdravotným postihnutím  najmä v  oblasti optimalizácie ich osobnostného,   vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického  vývinu a porúch správania.

Zákonným    zástupcom     a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

V spolupráci s rodinou, školou a školskými zariadeniami poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom  a ich zákonným zástupcom najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno – patologických javov   v populácii detí a mládeže.

  • Posúdenie školskej spôsobilosti
  • Poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania
  • Diagnostika porúch učenia a správania
  • Diagnostika a rehabilitácia oslabených čiastkových kognitívnych funkcií podľa metódy Dr.Sindelar
  • Diagnostika všeobecného nadania
  • Diagnostika matematických schopností, intelektu a pamäte
  • Poradenstvo a psychoterapia pri výchovných, osobnostných a emocionálnych ťažkostiach
  • Preventívne programy
  • Krízová intervencia

O konzultáciu alebo odborné vyšetrenie môže požiadať rodič (zákonný zástupca) alebo plnoletý klient (od 18 rokov) sám.

V spolupráci s nadáciou Orange realizujeme  od r. 2016 na vých.Slovensku projekt Deti na nete

www.detinanete.sk

 

Ako Súkromné centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie poskytujeme aj poradenské, konzultačné a terapeutické služby pre  DOSPELÚ KLIENTELU.