psychoterapia poradenstvo deti, mládež a dospelí

Ponuka pre školy

Objednávkový list

 

  1. Ponuka pre materské školy
a) Depistáž školskej pripravenosti
b) Pripravujeme sa  do školy! Preventívny a rozvojový program pre predškolákov
c) Poznám  svoje emócie- Preventívny program zameraný na rozvoj emócií u detí predškolského veku.
d)  Na mieru vytvorený program podľa individuálnych problémov detí, pedagógov a rodičov  počas trvania školského roka.

 

  1. Individuálna diagnostika, poradenstvo pre žiakov ZŠ s SŠ

Poskytujeme  individuálnu pomoc:

a) pri adaptačných problémoch žiakov po vstupe na strednú školu.
b) pri ťažkostiach v učení
c) pri záškoláctve
d) pri integrácii žiakov s rôznymi psychickými a telesnými problémami.
e) podľa individuálnych problémov žiakov počas trvania školského roka.
f) kariérové poradenstvo pre 8.-9.ročník ZŠ a 3-4.r.SŠ

 

 

 

  1. Skupinové aktivity a preventívne programy zamerané na sociálny,

    emocionálny vývin žiakov ZŠ a SŠ

Skupinová práca s triedou zameraná na rozvoj:

a) zdravého životného štýlu.
b) komunikácie a asertivity
c) zlepšenie sociálnych vzťahov v triede
d) zefektívnenie komunikácie medzi žiakmi a učiteľmi
e)  prevencia látkových závislostí a nelátkových závislostí
f) vnútornej pohody a  starostlivosti o duševné zdravie
g)  posilnenia  hodnotového systému žiakov
h)i adaptácia pre I. ročník

Preventívne programy ( 3 stretnutia):

a) Manželstvo, rodičovstvo, sexuálna výchova´´- zamerané na vyrovnané sebavedomie, citovú zrelosť. Vhodné pre 4. Ročník SŠ
b) ´´Ako sa správne naladiť na učenie´´- zamerané na efektívne metódy učenia. Vhodné pre 9. ročník ZŠ 1. a 2. Ročník SŠ
c) ´´Bezpečne na internete´´- zamerané na prevenciu patologických javov na internete, soc.   sieťach.