Psychologické poradenstvo sa poskytujeme deťom, zákonným zástupcom. Psychologická činnosť je zameraná najmä na skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania detí alebo ich skupín psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe.

V našom centre poradenstva a prevencie pracujú psychológovia s ukončenými dlhodobými  viacročnými ako aj ročnými psychoterapeutickými výcvikmi. Psychoterapia je liečebná metóda prvej voľby v práci s deťmi, mládežou a dospelými. Venujeme sa Gestalt psychoterapii, Terapii hrou, Filiálnej terapii, EMDR a Psychotraumatológii. Začiatkom roka 2024 zaradíme  aj EEG biofeedback  do ponuky služieb nášho centra.

Gestalt psychoterapia

Je vhodná pre všetky vekové kategórie.  Je vhodná pri adaptačných poruchách, ako aj vzťahových, neurotických. V rámci Gestalt terapie je možné pracovať aj s poruchami osobnosti, psychickými problémami, psychotickými stavmi a závislosťami. Gestalt psychoterapeuti pomáhajú klientom k sebapoznaniu a k tomu využívajú všetky prostriedky, ktoré považujú za vhodné. Gestalt psychoterapia kladie dôraz na aktuálne prežívanie tu a teraz a má charakter dialógu. Preto je podstatné, aby bol klient schopný a ochotný komunikovať, nadviazať vzťah a aby bol schopný chápať, o čom sa komunikuje.

Rast a rozvoj autonómie klienta sa odohráva cez nárast uvedomovania toho čo prežíva, koná a čo potrebuje. Prostredníctvom uvedomovania klient porozumie sebe a získa znalosti o tom čo a ako môže zmeniť. Spozná, že je zodpovedný za svoje myšlienky, pocity a prežívanie danej situácie.

Zážitkový aspekt Gestalt psychoterapie je zdôraznený v tom, že klient v priebehu terapeutického stretnutia sa dostáva do kontaktu s tým čo robí, cíti a myslí v bezprostrednej interakcii s druhým človekom resp. terapeutom. Terapeut napomáha klientovi v oživovaní a v spracovávaní jeho ťaživých zážitkov priamo v terapeutickej situácii namiesto abstraktného rozprávania o jeho problémoch. Terapeutova prítomnosť v procese terapie je živá, úprimná, priama a vrelá. Klient môže vidieť a počuť ako je vnímaný terapeutom, ako aj to čo cíti a prežíva terapeut v interakcii s ním. Priamy zážitok a prežívanie klienta v priebehu terapeutického stretnutia sa stane východiskom k prehĺbeniu, rozšíreniu sebapoznania a sebauvedomovania , čo prináša rast a zmenu.

Terapeutický vzťah je ponímaný ako reálny vzťah. Terapeut svojou autentickou prítomnosťou kreatívne využíva svoje schopnosti a  umožňuje tým vynáranie sa dialogického Ja-Ty vzťahu čím podporuje rast a  osobnostný rozvoj.

V našom centre sa jej venuje Mgr.Marianna Mereššová tel.0907639392

Terapia hrou s psychoanalytickým porozumením

Každé dieťa premieta svoj duševný stav do hry. Preto je terapia hrou založená na pozorovaní hrových prejavov a psychoanalytickom porozumení toho, prečo sa dieťa hrá práve takýmto spôsobom. Terapeut poznáva vývinovú pozíciu dieťaťa s dôrazom na to, ako dieťa prechádza jednotlivými štádiami vývinu emočnej štruktúry. Psychoanalytické porozumenie detského správania je nevyhnutné, aby terapeut dokázal vhodným spôsobom viesť dieťa k zrelšiemu emočnému správaniu.

Vhodná pre deti od 2,5 roka do 7 rokov

Filiálna terapia

Terapia  pomáha pri  problémovom správaní dieťaťa, pri psychosomatických ťažkostiach detí, ťažkostiach s jedením a vyprázdňovaním. Pomáha vzťahu medzi dieťaťom a rodičom, pomáha dieťaťu zvládnuť  výbuchy zlosti, impulzivitu, agresivitu. Pomáha mu naučiť sa zvládať svoje konanie, môže pomôcť pri úzkosti, strachoch, pri nízkom sebavedomí dieťaťa a mnohých iných ťažkostiach. Pomáha budovať zdravé hranice a učí dieťa emočnej sebaregulácii vzhľadom k jeho vývinovej úrovni. Na základe pokynov a usmernení terapeuta túto terapiu vykonáva rodič s dieťaťom doma.

Vhodná pre deti od 2,5 roka do 7 rokov

EMDR terapia

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing; slov. Desenzitizácia a spracovanie pomocou očných pohybov) je psychoterapeutická metóda a prístup zacielený na liečbu nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí.

EMDR predstavuje komplexnú a inovatívnu psychoterapeutickú liečbu. Vo svojich štandardizovaných postupoch kombinuje prvky rôznych psychoterapeutických prístupov s očnými pohybmi alebo inými formami bilaterálnej stimulácie (dotykové alebo sluchové podnety) tak, aby s maximálnou efektivitou pomáhali spracovať rôzne traumatické a stresujúce skúsenosti.

EMDR využíva prirodzenú liečivú schopnosť nervovej sústavy a umožňuje súčasné liečenie psychických aj telesných zranení. Úlohou EMDR terapie je pomôcť odstraňovať prekážky, ktoré bránia spontánnemu zotaveniu. Vďaka tomu môže byť liečba pomocou EMDR je pomerne rýchla.

Množstvo sedení potrebných pre liečbu sa však môže výrazne líšiť v závislosti od závažnosti traumatizácie a zdrojov každého človeka.