Ponuka pre materské školy

a)Depistáž školskej pripravenosti
b)Pripravujeme sa  do školy! Preventívny a rozvojový program pre predškolákov
c)Poznám  svoje emócie- Preventívny program zameraný na rozvoj emócií u detí predškolského veku.
d) Na mieru vytvorený program podľa individuálnych problémov detí, pedagógov a rodičov  počas trvania školského roka.

Individuálna diagnostika, poradenstvo pre žiakov ZŠ s SŠ

Poskytujeme  individuálnu pomoc:

a)pri adaptačných problémoch žiakov po vstupe na strednú školu.
b)pri ťažkostiach v učení
c)pri záškoláctve
d)pri integrácii žiakov s rôznymi psychickými a telesnými problémami.
e)podľa individuálnych problémov žiakov počas trvania školského roka.
f)kariérové poradenstvo pre 8.-9.ročník ZŠ a 3-4.r.SŠ

Skupinové aktivity a preventívne programy zamerané na sociálny, emocionálny vývin žiakov ZŠ a SŠ

Skupinová práca s triedou zameraná na rozvoj:

a)zdravého životného štýlu.
b)komunikácie a asertivity
c)zlepšenie sociálnych vzťahov v triede
d)zefektívnenie komunikácie medzi žiakmi a učiteľmi
e) prevencia látkových závislostí a nelátkových závislostí
f)vnútornej pohody a  starostlivosti o duševné zdravie
g) posilnenia  hodnotového systému žiakov
h)iadaptácia pre I. ročník

Preventívne programy ( 3 stretnutia):

a)Manželstvo, rodičovstvo, sexuálna výchova´´- zamerané na vyrovnané sebavedomie, citovú zrelosť. Vhodné pre 4. Ročník SŠ
b)´´Ako sa správne naladiť na učenie´´- zamerané na efektívne metódy učenia. Vhodné pre 9. ročník ZŠ 1. a 2. Ročník SŠ
c)´´Bezpečne na internete´´- zamerané na prevenciu patologických javov na internete, soc.   sieťach.