Súkromné centrum poradenstva a prevencie (sCPP) Štúrova 7, Košice je zaradené do siete škôl na základe rozhodnutia MŠ SR č. CD-2007-3074/11467-2:096 zo dňa 26.3.2007.

Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby sCPP sú poskytované pre klientelu  DETÍ od 2,5 roka do ukončenia prípravy na povolanie, takisto poskytujeme aj psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre DOSPELÝCH.

Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl.

Sídlime na Štúrovej 7 v Košiciach (budova Allianz) 2.poschodie č.dverí 219

Mgr. Ing .Marianna Mereššová – zriaďovateľka od r.2017

Psychológ, psychoterapeut

Absolventka  dlhodobého psychoterapeutického výcviku Gestalt psychoterapie (dospelí) 2016-2021 - ukončená skúškou, zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR

Absolventka v  dvojročného psychoterapeutického výcviku zameranom na  Terapiu hrou pre deti so psychoanalytickým porozumením (vhodné pre deti  už od 2,5 rokov....) 2018-2019

Absolvovaný výcvik symbolicko-relaxačnej psychoterapie  od r.2014

Absolvovaný ročný výcvik v   EMDR a Psychotraumatológie od r.2022-2023

Aktuálne v krátkodobom výcviku KIP (Katatýmne imaginatívna psychoterapia)pre prácu s adolescentmi od r.2022

Absolvované: Autogénny tréning a Hypnóza 2018, Systemický prístup pri riešení konfliktov v triede 2016

a iné

členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

členka Asociácie školskej psychológie

Mgr.Dominika Benková - špeciálny pedagóg

V našom centre vykonáva špeciálno-pedagogické diagnostické vyšetrenia., špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti, rodičov a školské podporné tímy.

Absolvovaný kurz Bazální stimulace a nadstavbový kurz Bazální stimulace (Institut Bazální stimulace Frídek-místek r.2017), metóda VOKS (2023)- obrázkový komunikačný systém pre prácu s deťmi s problémami komunikovať

prax v školstve ako  pedagóg v MŠ  od r.2015

prax v školstve ako školský špeciálny pedagóg od r. 2020

Mgr.Daniela Rozkošová - psychológ 

viacročná prax v školstve ako školský psychológ v materskej škole, základnej aj strednej škole od r.2014

v našom centre sa venuje hlavne psychologickému poradenstvu pre deti a mládež

a spolupráci so školami, jej vášňou je hlavne práca s deťmi a mládežou  v skupinách.

Aktuálne vo výcviku Terapie hrou pre deti s psychoanalytickým porozumením.

Mgr.Ivana Kulková - psychológ

viacročná prax v Centre poradenstva a prevencie

1 ročný výcvik v KBT psychoterapii

V našom centre sa venuje deťom a mladým ľuďom.

Aktuálne vo výcviku Terapie hrou pre deti s psychoanalytickým porozumením.

Mária Petrigálová - sociálno-administratívna pracovníčka, back-office administrátorka

Absolvovala SŠ, aktuálne si zvyšuje kvalifikáciu a doplňuje vzdelávanie - pedagogický asistent.

V našom centre sa stará o administratívu, pomáha odborným zamestnancom  aj v teréne.

PhDr. Ľubomíra Gallová – zakladateľka Súkromného centra poradenstva a prevencie od r.2007

Psychologička, certifikovaná psychoterapeutka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Gestalt psychoterapia, supervízia, deti, adolescenti, dospelí

Mgr. Lucia Regrutová - špeciálna pedagogička / školská logopedička

V našom centre poskytuje logopedickú starostlivosť pre deti, logopedickú diagnostiku, poradenstvo pri nesprávnej výslovnosti, narušenej komunikačnej schopnosti, zajakávaní.

Tiež sa venuje špeciálno- pedagogickej diagnostike, poradenstvu a intervenciám pre deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Poskytuje poradenstvo rodičov, pre pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, so zameraním na prácu so žiakmi so ŠVVP, metodické usmernenia, pomoc pri príprave individuálneho vzdelávacieho plánu (IVVP).