Súkromné centrum poradenstva a prevencie (sCPP) Štúrova 7, Košice je zaradené do siete škôl na základe rozhodnutia MŠ SR č. CD-2007-3074/11467-2:096 zo dňa 26.3.2007.

Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby sCPP sú poskytované pre klientelu  DETÍ od 2,5 roka do ukončenia prípravy na povolanie, takisto poskytujeme aj psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre DOSPELÝCH.

Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl.

Sídlime na Štúrovej 7 v Košiciach (budova Allianz) 2.poschodie č.dverí 219

Mgr. Ing .Marianna Mereššová – zriaďovateľka od r.2017

Psychológ, psychoterapeut

Absolventka  dlhodobého psychoterapeutického výcviku Gestalt psychoterapie (dospelí) 2016-2021 - ukončená skúškou, zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR

Absolventka v  dvojročného psychoterapeutického výcviku zameranom na  Terapiu hrou pre deti so psychoanalytickým porozumením (vhodné pre deti  už od 3 rokov) 2018-2019

Absolvovaný výcvik symbolicko-relaxačnej psychoterapie  od r.2014

Absolvovaný ročný výcvik v   EMDR a Psychotraumatológie od r.2022-2023

Absolvovaný krátkodobý výcvik KIP (Katatýmne imaginatívna psychoterapia)pre prácu s adolescentmi od r.2022-2024

Absolvované: Autogénny tréning a Hypnóza 2018, Systemický prístup pri riešení konfliktov v triede 2016

a iné

členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

členka Asociácie školskej psychológie

Mgr.Dominika Benková - špeciálny pedagóg

V našom centre vykonáva špeciálno-pedagogické diagnostické vyšetrenia., špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti, rodičov a školské podporné tímy.

Absolvovaný kurz Bazální stimulace a nadstavbový kurz Bazální stimulace (Institut Bazální stimulace Frídek-místek r.2017), metóda VOKS (2023)- obrázkový komunikačný systém pre prácu s deťmi s problémami komunikovať. Aktuálne vo výcviku Sindelar metódy- tréning oslabených čiastkových funkcií- nápomocné pri poruchách učenia (PaeDr.Petra Arslan Šinková).

prax v školstve ako  pedagóg v MŠ  od r.2015

prax v školstve ako školský špeciálny pedagóg od r. 2020

Mgr. psychológ

 

Mária Petrigálová - sociálno-administratívna pracovníčka, back-office administrátorka

Absolvovala SŠ, aktuálne si zvyšuje kvalifikáciu a doplňuje vzdelávanie - pedagogický asistent.

V našom centre sa stará o administratívu, fakturáciu, pomáha odborným zamestnancom  aj v teréne.

Mgr. Lucia Regrutová - špeciálna pedagogička / školská logopedička

V našom centre poskytuje logopedickú starostlivosť pre deti, logopedickú diagnostiku, poradenstvo pri nesprávnej výslovnosti, narušenej komunikačnej schopnosti, zajakávaní.

Tiež sa venuje špeciálno- pedagogickej diagnostike, poradenstvu a intervenciám pre deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Poskytuje poradenstvo rodičov, pre pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, so zameraním na prácu so žiakmi so ŠVVP, metodické usmernenia, pomoc pri príprave individuálneho vzdelávacieho plánu (IVVP).

Aktuálne vo výcviku Sindelar metódy- stimulácia, náprava oslabených čiastkových funkcií (PaeDr.Petra Arslan Šinková).

Mgr. Zuzana Najmiková - psychológ

V našom centre sa venuje hlavne psychologickému poradenstvu a terapiám pre deti a mladých ľudí. Vo svojej praxi rada používa terapiu hrou a prvky katatýmne-imaginatívnej psychoterapie.Poskytuje psychologické poradenstvo pre rodičov a pedagógov. 

Absolventka v  dvojročného psychoterapeutického výcviku zameranom na  Terapiu hrou pre deti so psychoanalytickým porozumením (vhodné pre deti  už od 3 rokov....) 2018-2019 

Absolvovaný ročný výcvik KIP (Katatýmne imaginatívna psychoterapia)pre prácu s adolescentmi od r.2022-2024

Aktuálne sa u nás venuje  EEG biofeedbacku - od mája 2024 (absolvovaný výcvik EEG Biofeedback Institut Praha, Dr.Tyl)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.