Depistáž žiakov s vývinovými poruchami učenia, diagnostika vývinových porúch učenia.
Reedukačná terapeutická činnosť u klientov so špeciálnymi výchovne vzdelávacími potrebami.
Diagnostika zameraná na hľadanie príčin školskej neúspešnosti klienta, dôvodov nepozornosti, či problémového správania sa.
Špeciálnopedagogické poradenstvo na základe získaných výsledkov a záverov diagnostiky sa poskytuje predovšetkým rodičom a klientom špeciálnopedagogické poradenstvo so zameraním na ďalší postup práce s klientom s cieľom zlepšenia kvality života jedinca.
Poradenstvo pre pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, so zameraním na prácu so žiakmi so ŠVVP, metodické usmernenia, pomoc pri príprave individuálnehovzdelávacieho plánu (IVVP).