psychoterapia poradenstvo deti, mládež a dospelí

Psychoterapia

V našom centre poradenstva a prevencie pracujú psychológovia s ukončenými dlhodobými psychoterapeutickými výcvikmi. Psychoterapia je liečebná metóda prvej voľby v práci s deťmi, mládežou a dospelými. Venujeme sa Gestalt psychoterapii, Kognitívno-behaviorálnej psychoteprapii, EMDR a Psychotraumatológii.

 

Gestalt psychoterapia

Je vhodná pre všetky vekové kategórie.  Je hodná pri adaptačných poruchách, ako aj vzťahových, neurotických. V rámci Gestalt terapie je možné pracovať aj s poruchami osobnosti, psychickými problémami, psychotickými stavmi a závislosťami. Gestalt psychoterapeuti pomáhajú klientom k sebapoznaniu a k tomu využívajú všetky prostriedky, ktoré považujú za vhodné. Gestalt psychoterapia kladie dôraz na aktuálne prežívanie tu a teraz a má charakter dialógu. Preto je podstatné, aby bol klient schopný a ochotný komunikovať, nadviazať vzťah a aby bol schopný chápať, o čom sa komunikuje.

Rast a rozvoj autonómie klienta sa odohráva cez nárast uvedomovania toho čo prežíva, koná a čo potrebuje. Prostredníctvom uvedomovania klient porozumie sebe a získa znalosti o tom čo a ako môže zmeniť. Spozná, že je zodpovedný za svoje myšlienky, pocity a prežívanie danej situácie.

    Zážitkový aspekt Gestalt psychoterapie je zdôraznený v tom, že klient v priebehu terapeutického stretnutia sa dostáva do kontaktu s tým čo robí, cíti a myslí v bezprostrednej interakcii s druhým človekom resp. terapeutom. Terapeut napomáha klientovi v oživovaní a v spracovávaní jeho ťaživých zážitkov priamo v terapeutickej situácii namiesto abstraktného rozprávania o jeho problémoch. Terapeutova prítomnosť v procese terapie je živá, úprimná, priama a vrelá. Klient môže vidieť a počuť ako je vnímaný terapeutom, ako aj to čo cíti a prežíva terapeut

v interakcii s ním. Priamy zážitok a prežívanie klienta v priebehu terapeutického stretnutia sa stane východiskom k prehĺbeniu, rozšíreniu sebapoznania a sebauvedomovania , čo prináša rast a zmenu.

    Terapeutický vzťah je ponímaný ako reálny vzťah. Terapeut svojou autentickou prítomnosťou kreatívne využíva svoje schopnosti a  umožňuje tým vynáranie sa dialogického Ja-Ty vzťahu čím podporuje rast a  osobnostný rozvoj.

V našom centre sa jej venuje Mgr.Marianna Mereššová tel.0907639392

 

Kognitívno behaviorálna psychoterapia (KBT)

je založená na princípe, že Vaše myšlienky, pocity, fyzické vnemy a činy sú vzájomne prepojené a že Vaše negatívne myšlienky a pocity Vás môžu uväzniť v začarovanom kruhu.

KBT sa zameriava na pomoc vyrovnať sa s našimi nezvládnutými problémami viac pozitívnejšou metódou a to tak, že ich rozdelí na menšie časti. Ukáže Vám, ako zmeniť negatívne pocity tak, aby ste sa cítili lepšie.

Na rozdiel od niektorých iných terapií sa KBT zaoberá skôr Vašimi súčasnými problémami, ako tými z minulosti. 

 

Kognitívne-behaviorálna terapia je terapia formou rozhovoru, ktorá Vám pomôže zvládnuť Vaše problémy zmenou spôsobu myslenia a správania.

KBT je vhodná pre liečbu väčšiny úzkostných porúch, paniky, agorafóbie, sociálnej fóbie, obsesívne kompulzívnej poruchy, všetkých druhov špecifických fóbií, posttraumatickej stresovej poruchy, adaptačných porúch, depresie, porúch prijmu potravy, zvládania stresu ale i ťažších porúch.

V našom centre sa jej venuje Mgr.Gabriela Takáčová – kontakt 0903 907 214