Nezaradené

Školská zrelosť a školská pripravenosť

 

Pre celú rodinu je mimoriadnou udalosťou nástup dieťaťa do školy. Je príjemné, ak sa dieťa do školy teší. Je však na školu zrelé a pripravené ?

Ako hovoria odborníci, školská zrelosť je taký stav organizmu dieťaťa, ktorý umožní jeho adaptáciu na školské prostredie. Je nevyhnutnou podmienkou, aby sa dieťaťu v škole darilo. Zrelosť dieťaťa znamená dozrievanie jeho centrálnej nervovej sústavy a to sa prejaví v jeho poznávacích schopnostiach, reči, osobnosti. Ľudovo povedané,  školská zrelosť sa prejaví v telesnom prejave dieťaťa, ako aj psychickej  a emočnej dispozícii zvládať nároky školy.

V telesnej oblasti je badateľný rast a to najmä predĺženie horných a dolných končatín. Dieťa je schopné presnejších pohybov, je schopné lepšej koordinácie svojho tela ako aj jemnejších pohybov svojej dominantnej ruky. Je zrejmé či ľavák alebo pravák.

Čo sa týka poznávacích schopností,  rozlišuje zvukové a vizuálne podnety, čo mu umožní v budúcnosti lepšie zvládať písanie, čítanie a počítanie. Rastie aj dĺžka času,  po ktorú je schopné udržať pozornosť. Slovná zásoba sa zväčšuje a to aktívne aj pasívne. Upravuje sa aj reč, odznievajú nejasnosti vo výslovnosti (ak pretrvávajú pred nástupom do školy, je nutné navštevovať logopéda).

Veľmi dôležitou časťou  zrenia je aj emočná a sociálna zrelosť. Dieťa sa vie odlúčiť od rodiny, najmä od matky. Primerane svojmu veku je schopné istej emočnej stability (zdôrazňujem primeranej veku), dôležité je hlavne zvládnutie frustrácie t.zn. „ak niečo nie je po mojom“ alebo zvládanie prekážok. Dieťa sa vie aj samo obslúžiť  a to najesť a obliecť.

Dieťa musí vedieť dať najavo svoje potreby, musí mať chcenie spolupracovať a kamarátiť sa.

Ak dieťa nastúpi do školy s dostatočne zrelou nervovou sústavou, pôjde všetko ľahšie a dieťa sa bude učiť s chuťou a s veľkou pravdepodobnosťou s pocitom úspechu.

Zrenie tak vo veľkej miere závisí na biologickom podklade spolu s dobrým prostredím, ktoré úspešné zrenie podporuje.

Školská pripravenosť úzko súvisí so školskou zrelosťou. Ak dieťa zreje a rozvíja sa prostredníctvom učenia a sociálnych skúseností v MŠ je to to pravé pred nástupom do školy. Pripravenosť do školy sa tak prejavuje napríklad ako:

  • Schopnosť spolupracovať
  • Sebavedomie
  • Zvedavosť
  • Schopnosť komunikovať
  • Sebaovládanie
  • Schopnosť jednať s jasným cieľom

Zápis do základných škôl na Slovensku v súčasnosti prebieha počas celého apríla príslušného roku nástupu do školy. Každé dieťa narodené do 31.8. pri dovŕšení šiestich rokov,  je povinný rodič zapísať na základnú školu. Ak tak rodič neučiní, hrozí mu sankcia.

Každoročne istému množstvu detí býva odložená povinná školská dochádzka o jeden rok a to najmä z dôvodu školskej nezrelosti ( často ide o nezrelosť emočnú, sociálnu).

Priamo na zápise je dieťa pedagógmi posúdené, či je na školu zrelé a pripravené. Ak vznikne pochybnosť je rodičom vysvetlené v čom  môžu byť príčiny a navrhnú možné riešenia.

Bežným opatrením je návšteva Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), kde psychológ ľahko posúdi školskú zrelosť a pripravenosť na školu. V prípade, že sú výsledky dieťaťa nejasné, je stále ešte čas do septembra zahájiť isté precvičovanie a podporiť zrenie psychických funkcií. Mnohokrát psychológ koncom prázdnin kontrolne preverí školskú spôsobilosť práve v týchto nejasných prípadoch.

Ak by bolo riešením odloženie školskej dochádzky o jeden rok, žiadosť o odloženie školskej dochádzky musí byť doložená odporúčaním psychológa ako aj odborného lekára. Žiadosť podáva rodič sám základnej škole, na ktorú dieťa prihlásil a to do 31.5.príslušného roku (Školský zákon 561/2004).

Takisto Školský zákon umožňuje aj tzv.predčasné zaškolenie pre deti narodené od 1.9. do 31.12.  a v danom roku dosiahnu vek 6 rokov. Spolu so žiadosťou o predčasný zápis musí rodič svoju žiadosť podložiť aj Správou z psychologického vyšetrenia s odporúčaním na predčasné zaškolenie v  nadchádzajúcom školskom roku  z CPPPaP a dokladom od detského lekára.  Táto možnosť je možná pre deti predčasne zrelé a spôsobilé na školu.

 

http://www.kosice.sk/static/prilohy/skolstvo/info/4_Uzitocny_sprievodca_pre_rodicov.pdf