Nezaradené

Zámerne ma nepočúva, alebo mi nerozumie ?

Ignoruje Vás dieťa? Nereaguje
na Vás, keď na neho zavoláte? Nerobí to
o čo ho požiadate? Cítite sa akoby ste ,,hrach
na stenu hádzali“? V niektorých situáciách reaguje neprimeraným správaním? Možno to nerobí zámerne, len Vám jednoducho nerozumie.

Takéto správanie môže signalizovať neurologickú vývinovú poruchu hovorenej reči, ktoré postihuje rečové zóny ľavej hemisféry mozgu a nazýva sa vývinová jazyková porucha. Dieťa má vtedy narušenú schopnosť rozumieť hovorenej reči a/alebo vyjadrovať sa rečou, alebo oba tieto symptómy v dôsledku vrodeného poškodenia centrálnej nervovej sústavy. Diagnóza si prešla rôznymi pomenovaniami, ako sú termíny vývinová bezrečovosť, narušený vývin reči alebo vývinová dysfázia.

Deti s touto poruchou majú predominantnú pravú hemisféru v spracovaní rečových informácií na rozdiel
od predominanrtnej ľavej hemisféry u normálnych detí. Tým pádom sa u nich prejavujú ťažkosti s organizovaním procesov potrebných pre jazyk v mozgu a narušený vývin reči sa často prelína s oneskoreným vývinom. Vykazujú nerovnosť vývoja osobnosti
ako je narušené zrakové vnímanie, ktoré sa prejaví v kresbe. Ďalej je to sluchová percepcia, pamäť, orientácia v čase a priestore, nevyhranená lateralita a neadekvátna úroveň motorických schopností. Porucha verbálneho
a motorického plánovania reči ovplyvní nesprávnu výslovnosť. Reč je neplynulá, málo zrozumiteľná, deti majú ťažkosti s formulovaním viet a tým pádom aj slabé naratívne schopnosti. Vo verbalizácii počuť dysgramatizmy. Tieto prejavy sa neskôr odzrkadlia v písanej reči.

Vývinovú jazykovú poruchu rozpoznáme pomocou symptómov, kedy medzi ôsmimi až dvanástimi mesiacmi je dieťa málo iniciatívne, aby si získalo pozornosť dospelého alebo nenadväzuje očný kontakt. Diagnostikuje sa spravidla od troch rokov a môže ju stanoviť foniater, psychológ, logopéd, neurológ
či psychiater. Aj dnes ešte stále absentujú diagnostické testy, ktoré by boli spoľahlivé
pri jednoznačnom potvrdení alebo vyvrátení dysfázie. Názory odborníkov sa totiž rôznia
vo vymedzení  jasných diagnostických kritérií.

  Mgr. Lucia Regrutová

šp. pedagóg/šk. logopéd

S poruchou vývinu jazyka u Vášho dieťaťa Vám pomôže logopéd a špeciálny pedagóg, len je potrebné o probléme hovoriť.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *